Score Fishing App Vangstregistratie Predator Challenge 2022

LET OP: ALLEEN VOOR DE CAPTAINS
(REGISTREER MET HET EMAILADRES WAARMEE JE JE HEBT AANGEMELD
VOOR DE WEDSTRIJD)

Nieuw dit jaar is het gebruik van de Score Fishing App als vangstregistratie. De organisatoren van de Predator Challenge 2022 hebben besloten om dit jaar een nieuwe/andere manier van vangstregistratie toe te passen. Dit gaat nu via een App, welke betrouwbaar en nauwkeurig is, waardoor een juiste vangstregistratie en de uiteindelijke opmaak van de uitslag simpeler en sneller beschikbaar is. De Score Fishing App dient op maximaal 1 mobiele telefoon per boot/team te worden geinstalleerd. 

Download uit je App Store of Google Play Store (English version below!)

Alle captains dienen deze app te downloaden uit de App store of Google Play Store ruim voor aanvang van de wedstrijd. 
De kosten voor deze app zijn minimaal en zijn voor eigen rekening. Wanneer je de App al eens hebt gedownload geldt dit niet. 
Logo Score Fishing App in de App Store of Google Play Store:  

 

 

 

Registratie

Nadat de App is gedownload volgt de registratie procedure. 
De registratie is puur en alleen voor toegang tot de App en is noodzakelijk om tijdens de Predator Challenge de vangsten te registreren. 
Meld je aan met:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Emailadres
 • Mobiel nummer (graag invullen met internationale code dus bv. voor Nederland 00316XXXXXXXX of Duitsland 0049XXXXXXXXX)
 • Na aanmelden ontvang je een 4-cijferige code waarmee je je kunt aanmelden. 

Na uiterlijk 1 werkdag is het mogelijk om testvangsten te registreren in de ‘practice omgeving’. 

Oefenen

We raden sterk aan om te oefenen met het gebruik van de App.

Vanaf 6 juni 2022 11.00 uur is de Score Fishing App beschikbaar voor de deelnemers van de Predator Challenge 2022. Wanneer je bent ingelogd kun je kiezen uit;
Predator Challenge 2022 en Predator Challenge 2022 Practice

De Predator Challenge 2022 Practice kun je gebruiken om te oefenen en vertrouwd te raken met het gebruik van de App tijdens de wedstrijd. Deze blijft beschikbaar tot vrijdag 10 juni 11.00 uur. 

Registeren van vangst

Voor uitleg over gebruik van de App bekijk deze instructie: How to record a catch – Animoto

Voor vragen over het gebruik van de App kun je mailen naar info@visgidsgroningen.nl of vraag op de dag van de wedstrijd één van de marshalls van de wedstrijd (te herkennen aan T-shirt) voor hulp en ondersteuning. 

Opmaak Klassement

Vanaf start wedstrijd tot 15.00 uur is het klassement voor alle deelnemers zichtbaar. Vanaf 15.00 uur tot UITERLIJK 16.00 uur is het nog wél mogelijk om een vangst te registreren maar het klassement zal niet zichtbaar zijn. Pas bij de prijsuitreiking zal blijken wie de uiteindelijke winnaars zijn.

 

 

 

ATTENTION: ONLY FOR THE CAPTAINS
(REGISTER WITH THE EMAIL ADDRESS YOU SIGNED UP WITH
BEFORE THE PREDATOR CHALLENGE)

This year we introduce the use of the Score Fishing App as a catch registration. The organizers of the Predator Challenge 2022 have decided to apply a new/different way of catch registration this year. This is now done via an App, which is reliable and accurate, so that correct catch registration and the final layout of the results are available more simply and faster.

 

The Score Fishing App must be installed on a maximum of 1 mobile phone per boat/team.

Download from your App Store or Google Play Store

All captains must download this app from the App store or Google Play Store well before the start of the match.
The costs for this app are minimal and are at your own expense. This does not apply if you have already downloaded the App.

Logo Score Fishing App in the App Store or Google Play Store:

 

 

 

Registration

 

After the App has been downloaded, the registration procedure follows.
The registration is purely for access to the App and is necessary to register the catches during the Predator Challenge.
Sign up with:

 • First name
 • Last name
 • E-mail address
 • Mobile number (please fill in with international code, e.g. for the Netherlands 00316XXXXXXXX or Germany 0049XXXXXXXXX)
 • After registering you will receive a 4-digit code with which you can register.

After 1 working day at the latest it is possible to register test catches in the ‘practice environment’.

 

Practice

We strongly recommend that you practice using the App.

From 6th of June 2022 11pm, the Score Fishing App is available for the participants of the Predator Challenge 2022. When you are logged in you can choose from;

Predator Challenge 2022 and Predator Challenge 2022 Practice.

The Predator Challenge 2022 Practice can be used to practice and familiarize yourself with using the App during the competition. This will remain available until the friday 10th of June 11 pm.

 

Registering catch

For an explanation of how to use the App, see this instruction: How to record a catch – Animoto

For questions about the use of the App, you can send an email to info@visgidsgroningen.nl or ask one of the marshalls of the competition (recognizable by a T-shirt) on the day of the competition for help and support.

Layout Ranking

The ranking is visible to all participants from the start of the competition untill 3 p.m. It is still possible to register a catch from 3 p.m. to 4 p.m. at the latest, but the ranking will not be visible. The final winners will only be revealed at the award ceremony.

 

ACHTUNG: NUHR VOR ALLE KAPITÄNE
(REGISTRIEREN SIE SICH MIT DEN EMAILADRESSE MIT WELCHEN SIE SICH
ANGEMELDET HABEN FUR DEN PREDATOR CHALLENGE)

Neu dieses Jahr ist den Score Fishing App. Alle Kapitäne mussen diesen App herunterladen für einer schnelle und korrektes Fangstregistrierung. 

Herunterladen der Wettbewerbs App aus dem App Store oder Google Play Store

Alle Kapitäne müssen diese App rechtzeitig vor Beginn des Wettbewerbs aus dem App Store oder dem Google Play Store herunterladen.

Die Kosten für diese App sind minimal und gehen zu Ihren eigenen Lasten. Dies gilt nicht, wenn Sie die App bereits heruntergeladen haben.

 

 

 

Praxis mit der App.

Wir empfehlen Ihnen dringend, mit der App zu üben.

Ab dem 6. Juni 2022 11.00 Uhr ist die Score Fishing App für die Teilnehmer der Predator Challenge 2022 verfügbar. Wenn Sie eingeloggt sind, können Sie wählen zwischen;

Predator Challenge 2022 und Predator Challenge 2022 Praxis.

Mit der Predator Challenge 2022 Practice können Sie üben und sich mit der Bedienung der App während des Wettbewerbs vertraut machen. Die App bleibt bis zum 10. Juni 2022 11.00 Uhr verfügbar.

Registerung

Nachdem die App heruntergeladen wurde, folgt das Registrierungsverfahren.
Die Registrierung dient lediglich dem Zugriff auf die App und ist notwendig, um die Fänge während der Predator Challenge zu registrieren.
Anmelden mit:

 • Vorname
 • Familienname, Nachname
 • E-Mail-Addresse
 • Mobilnummer (bitte mit internationaler Vorwahl ausfüllen, z. B. für die Niederlande 00316XXXXXXXX oder Deutschland 0049XXXXXXXXX)
 • Nach der Registrierung erhalten Sie einen 4-stelligen Code, mit dem Sie sich registrieren können.

Nach spätestens 1 Arbeitstag ist es möglich, Testfänge in der „Übungsumgebung“ anzumelden.

Fangregistrierung

Eine Erklärung zur Verwendung der App finden Sie in dieser Anleitung: Wie man einen Fang aufzeichnet – Animoto

Bei Fragen zur Nutzung der App können Sie eine E-Mail an info@visgidsgroningen.nl senden oder einen der Marshalls des Wettbewerbs (erkennbar an einem T-Shirt) am Tag des Wettbewerbs um Hilfe und Unterstützung bitten.

Rangliste

Die Rangliste ist ab dem Start des Wettbewerbs bis 15.00 Uhr für alle Teilnehmer sichtbar. Es ist weiterhin möglich, einen Fang von 15.00 bis spätestens 16.00 Uhr zu registrieren, aber die Rangliste wird nicht sichtbar sein. Die endgültigen Gewinner werden erst bei der Siegerehrung bekannt gegeben.